Tabela üretim fabrikası

Tabela nasıl yapılır izleyip öğrenelim.

Reklam ve Broşür Tarihi

“Araştırmalara göre reklamın ilkel tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanıyor. Kasaba tellallarının esir satarken bağırarak alıcılara ulaşma çabaları, ilk reklam örnekleri olarak kabul edilirken, ilk yazılı ilanın da yaklaşık yine 3000’li yıllarda Mısır’da papirüs üzerine yazılan ve sahibinden kaçan bir kölenin geri dönmesini isteyen bir duyuru olduğu sanılıyor. Bugünkü anlamıyla reklamcılığın süreci, Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle 15. yüzyılda başlamıştır. Çünkü bugünkü anlamıyla reklamcılık bir kitle iletişim çalışmasıdır. 1480’lere gelindiğinde William Coxton adlı matbaacı bastığı kitapları satmaya kalktığında iş dünyasında değişmeyen bir sorunla karşılaşır: Pazarlama sorunu. Bu sorunu çözmek için de bastığı kitapları daha geniş kitlelere duyurma gereksinimi duyar. El ilanları basar ve halkın yoğun olarak uğradığı bir yer seçer (kilise) ve onları dağıtır. William Coxton’un bu pazarlama sorununu ortadan kaldırma çabası, ilk basılı reklam örneği olarak kabul edilir. Üretim, üretilenin paylaşımı ve değişimi, yani bugünkü anlamıyla ticaret doğal olarak reklamcılığın da kaynağı olmuştur. Avrupa’da ticaretten ötürü kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde, insanlara belirli aralıklarla yayın sunarak, onları dünyadan haberdar etme ihtiyacı, 16. ve 17. yüzyıllarda zorunluluk halini almıştır. Bazı kaynaklar Hollanda’da, 1605’te, ticari amaçtan doğduğu varsayılan Niueve Tijdingen adlı yayının, ilk gazete olduğu üzerinde durmaktadırlar. 1612’de Paris’te, 1665’te Londra’da yayımlanmaya başlanan gazeteler de reklamcılığa katkıda bulunan ilk kitle iletişim araçları olmuştur. Belli periyotlarla basılan bu yayınlar, hayatlarına devam edebilmek için farklı gelir kaynakları bulmak zorunda kalmışlardır. Gazete sahiplerinin bu yükü kaldırmalarının güçleşmesi ile yayınlarda zamanla reklamlar hızla çoğalmaya başlamış ve zamanla da reklamlarla yaşar duruma gelmişlerdir. Reklamcılık mesleğinin bir gazete birimi dışına çıkıp, bir kurum haline dönüşmesi fikri ise ilk olarak 1630’da Gazette’in kurucusu olan Fransız Theophraste Renaudot’ya aittir. 17. yüzyıldan itibaren İngilizler bunu kendilerine uyarlayarak kullanmaya başlarlar. Avrupa’da bunlar olurken, ABD’de ise reklamcılığın ilk örnekleri eğlence yerleri ve otel çevrelerine yerleştirilen açık hava reklamlarıyla başlar. Avrupa’da olduğu gibi ABD’de de reklamcılığın doğuşu ve gelişiminde bir mecra olarak gazetenin ve ilan firmalarının rolleri büyüktür.

ABD’de ilk basılı reklam 1704’te yayın hayatına başlayan Boston Newsletter’daki emlak ilanıdır. 1800’ler hem Avrupa hem de Amerika’da reklamın hızla yükseldiği dönemdir. Gazete yanında birçok duyurunun el ilanı şeklinde basılıp dağıtılması, açık hava reklamcılığının gelişmesi, mektup ve kağıtlarda antet kullanımı ve benzeri çalışmalar da hız kazanmıştır

“Yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’nın tanıtmaya yatkınlığı 1644’te doğu kıyılarına göç ederek yerleşen gruplara dayanmaktadır. İlk sistemli fon kurma ya da bağış toplama çabaları 1641 yılında, Harward Üniversitesinin İngiltere’ye gönderdiği misyoner ekiple başlamıştır.
Misyonerler, İngiltere’ye ulaştıklarında Harward hakkında bilgileri içeren bir tanıtım kitapçığına, hatta mektubuna gereksinim duyulduğunu anlamışlardır. Kitapçık olmadığıtaktirde yardım toplanamayacağını algılayan Harward yöneticileri, hemen harekete geçerek metinlerini Massachussets’de hazırladıkları ve baskısını Londra’da gerçekleştirdikleri bir kitapçığı yaşama geçirmişlerdir. Bu kitapçığa ‘İlk Meyveler’ adı verilmiştir. Söz konusu kitapçık halkla ilişkiler tarihinde ilk broşür sayılmaktadır. Bu nedenle, ilk tanıtım aracı da bu broşürdür.

Günümüzde ise, artık broşürler milyonlarca adet basılarak hedef kitlelere, gönderilmektedir. Hatta bu konuda halkla ilişkiler birimlerinin dışında özel ajanslar, şirketler ve işyerleri kurulmuştur. Broşürlerin hazırlanmasını ve dağıtımını da bu kuruluşlar üstlenmektedir ”
Broşür reklam konusu mal ve hizmetlere ilişkin etkileyici mesajları, resimli ve ayrıntılı biçimde iletmeye yaramaktadır. Reklamcılıkta oldukça verimli ve maliyeti diğer araçlarla kıyaslandığında, ucuz bir iletişim aracıdır. “Broşürün istenmesini sağlayacak reklâm;
a) Ana başlık: Broşürde, mal ya da hizmet anlatıldığı kadar, faydalı bilgi içerdiği de belli olmalı.
b) Yazarı: Konu tercihen tanınan ve uzman biri tarafından yazılmış olmalı.
c) Broşürü iyice tanıt: Oradaki bilginin işe yarar olduğuna, hemen pratik fayda sağlayacağına inandırılmalı, okur mutlaka broşürü almak istemeli.

Google Glass Tanıtım

Google glass açık hava reklamcılığında kullanılılabilir.

 

Google Görüntülü Reklam Ağı

Google Adwords Reklam Nasıl Verilir

Google Reklam Verme

Google Adwords Hesabı Oluşturma, Adwords Hesap Nasıl Açılır Google Reklam Vermek

Google’da reklam vermek istiyorum

facebook ta ücretsiz reklam vermek

facebook ta ücretsiz reklam vermek

Görüntülü Ağlarda Reklamlar Hangi Sitelerde Gösteriliyor?